СМАРТ СИТИ
Трговско претпријатие за проектирање, инжињеринг, консалтинг и производство
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО БРЗО ЗАТВАРАЊЕ ОД DIN-u 3216 PN 1/4 DN 40 - 400
повеќе 111 повеќе 112
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО ЈАРЕМ ОД DIN-u 3352 PN 1/10 DN 40-1000
повеќе 113 повеќе 114
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД DIN-u 3352 PN 1/10 DN 40-1600
повеќе 115 повеќе 116
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ PN 1,6/16 DN 40-1600
повеќе 117 повеќе 118
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА ОД DIN-u 3352
повеќе 119
ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД BS 5163 PN 10/16 DN 50-1600
повеќе 1110 повеќе 1111
ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД BS 5163 PN 25 DN 80-150
повеќе 1112 повеќе 1113
РАМНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ - ПАРЧИЊА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ЗА РОТИРАЊЕ НА ЗАГОНОТ
повеќе 1114
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ PN 10/16 DN 40 - 1200
повеќе 121 повеќе 122
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ PN 12/25 DN 40 - 1200
повеќе 123 повеќе 124
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО ЈАРЕМ PN 10/16 DN 40 - 1200
повеќе 125 повеќе 126
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ PN 12/25 DN 40 - 1200
повеќе 127 повеќе 128
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД DIN-u 3352 PN 10/16 DN 40 - 600
повеќе 129 повеќе 1210
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО ЈАРЕМ ОД DIN-u 3352 PN 10/16 DN 40 - 600
повеќе 1211 повеќе 1212
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД DIN-u 3352 PN 25 DN 40 - 500
повеќе 1213 повеќе 1214
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО ЈАРЕМ ОД DIN-u 3352 PN 25 DN 40 - 500
повеќе 1215 повеќе 1216
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА ОД DIN 3225
повеќе 1217
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ - ПАРЧИЊА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ЗА РОТИРАЊЕ НА ЗАГОНОТ
повеќе 1218 повеќе 1219 повеќе 1220
ОКРТУГЛИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ
ОКРТУГЛИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД DIN-u 3226 PN 10/16 DN 40 - 1000
повеќе 131 повеќе 132
ОКРТУГЛИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ОД DIN-u 3226 PN 25/40 DN 40 - 1000
повеќе 133 повеќе 134
ОКРТУГЛИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО ЈАРЕМ ОД DIN-u 3226 PN 10/16 DN 40 - 1000
повеќе 135 повеќе 136
ОКРТУГЛИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ СО ЈАРЕМ ОД DIN-u 3226 PN 25/40 DN 40 - 1000
повеќе 137 повеќе 138
ОКРТУГЛИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ - ДЕЛОВИ ЗА ПРИКЛУЧНИ НАСТАВЦИ ЗА РОТАЦИОНИ ПОГОН
повеќе 139 повеќе 1310
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EV ОД DIN-u 3352/4 PN 10/16 DN 50 - 400
повеќе 141 повеќе 142
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EV PN 25 DN 50 - 200
повеќе 143 повеќе 144
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EV PN 10/16 DN 50 - 400 PO BS
повеќе 145 повеќе 146
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EV PN 25 DN 50 - 200 PO BS
повеќе 147 повеќе 148
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVO ОД DIN-u 3352/4 PN 10/16 DN 50 - 400
повеќе 149 повеќе 1410
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVO PN 25 DN 50 - 200
повеќе 1411 повеќе 1412
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EV-KS PN 10/16 DN 50 - 200
повеќе 1413
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVR PN 10/16 DN 25 - 50
повеќе 1415
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EV PN 10/16 DN 50 - 300 ЗА АЗБЕСТНИ ЦЕВКИ
повеќе 1417 повеќе 1418
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVR PN 10/16 DN 1" - 2"
повеќе 1419 повеќе 1420
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVT PN 10/16 DN 100-200
повеќе 1421 повеќе 1422
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVK-III PN 10/16
повеќе 1423 повеќе 1424
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ EVK-IV PN 10/16
повеќе 1425 повеќе 1426
ОВАЛНИ ПЛОСНАТИ ВЕНТИЛИ ТИП EV, EVO, EV-KS - ПАРЧИЊА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ЗА РОТИРАЊЕ НА ЗАГОНОТ
повеќе 1427